INFORMACJE


Przydatne telefony:

Pokój nauczycielski - 81-531-04-40
Pedagog szkolny - 81-531-04-21
Sekretariat - 81-531-04-28
Faks: 81-531-04-27


Numer konta bankowego Rady Rodziców
48 1160 2202 0000 0001 0069 7774Oferta wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznychLektury dla rodziców nastolatków

 

 Rządowy program 500+
Miejsca składania wniosków w Lublinie

Stypendia i zasiłki w roku szkolnym 2019/2020


 • Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, w których w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł. netto przy jednoczesnym wystąpieniu 1-2 okoliczności np. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności itp.

 • Wnioski należy składać w p. 140 u pedagoga szkolnego w terminie do 16.09.2019r. Formularze wniosku są dostępne w p. 140 w godzinach pracy pedagoga szkolnego lub do pobrania:

  Oświadczenie o dochodach do stypendium - do pobrania

  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - do pobrania

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania
  Zgodnie z Uchwałą Nr 1122/XLVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin. Treść uchwały Rady Miasta Lublin.

   

  PROGRAM "LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2019-2020"

   

  Adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim. Ww. program realizowany jest przez Departament Kultury Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Nabór wniosków odbywa się od 2 do 20 września 2019 r.
  Szczegółowe informacje dotyczące programu: regulamin i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,
  ul. Artura Grottgera 4 piętro V, pok. 512, 513, 537, 538,
  tel. 814416716, 814416713, 814781459, 814781410 oraz 814416709.

   

   

 • Prezentacja wyników egzaminów maturalnych 2019

 • Prezentacja wyników egzaminów maturalnych 2018

 • Prezentacja wyników egzaminów maturalnych 2017

 • Prezentacja wyników egzaminów maturalnych 2016

 • Prezentacja wyników egzaminów maturalnych 2015

 • Adresy i telefony instytucji i placówek pomocowych działających na terenie Miasta Lublin.