takst

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/18


pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
pdf Zarządzenie Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
pdf  Oferta edukacyjna XXIII LO na rok szkolny 2017/2018.
www  Oferta edukacyjna XXIII LO na rok szkolny 2017/2018 na portalu rekrutacyjnym vEdukacja.


      Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Lublin odbywa sie tak jak w latach poprzednich w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje o rekrutacji 2017/2018 na portalu rekrutacyjnym vEdukacja - TUTAJ.   W zakładce Pomoc znajduje się "Podręcznik kandydata" oraz informacje o elektronicznym systemie Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE

2017/2018


- Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie pozytywnego wyniku. Sprawdzian kompetencji językowych dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną.

- Do sprawdzianu kompetencji językowych można przystąpić tylko raz.

W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego (zgodnie z załącznikiem Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty).

Warunkiem przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH jest wypełnienie i dostarczenie do szkoły deklaracji (do pobranie poniżej) w terminie do 19 maja 2017r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik DOC
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik PDF

TERMINY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


5 czerwca 2017 r, godz. 16.00
10 lipca 2017 r, godz. 10.00 - rekrutacja uzupełniająca


INFORMACJE OGÓLNE O SPRAWDZIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzany jest w formie PISEMNEJ I USTNEJ. Część pisemna ma formę testu wyboru, w którym zawarte są zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności gramatyczno-leksykalne oraz wiedzę z zakresu kulturo- i realioznawstwa krajów anglojęzycznych.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut.
Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych polega na rozmowie z egzaminującym na tematy życia codziennego, w której kandydat będzie poproszony o wyrażenie własnej opinii, przedstawienie argumentów na jej poparcie i własnych przykładów ilustrujących poruszane zagadnienie (odpowiedź na 3 pytania).
Czas trwania rozmowy to 5 minut.
Przykładowe pytania na egzaminie.

NOWA KLASA - GEOINFORMATYKA
Geoinformatyka jest to dziedzina nauki łącząca przestrzeń geograficzną z informatyką. Uczniowie kształcący się w klasie o profilu geoinformatycznym mają możliwość rozwijania praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i publikowania informacji o przestrzeni.
Po ukończeniu kształcenia w tej klasie uczniowie będą mogli kontynuować naukę na wyższej uczelni UMCS na kierunku Geoinformatyka. Absolwenci klasy o profilu geoinformatycznym otrzymają preferencyjne punkty przy rekrutacji na studia. Wykształcenie w tej dziedzinie stwarza szerokie możliwości i realną perspektywę pracy zawodowej.
Geoinformatyka znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. agencjach rządowych, administracji państwowej, systemach nawigacji, transporcie, telekomunikacji, bankowości, wojsku, służbach ratowniczych, agencjach turystycznych.
Zachęcamy do rozpoczęcia nauki w naszym Liceum w klasie o nowym profilu, który otwiera szerokie możliwości kształcenia i szanse zawodowe.

 

 
Dni otwarte w XXIII LO 6 - 7 kwietnia 2017r. w godz. 10:00 - 14:00 Zapraszamy!

 

PROGRAM DNI OTWARTYCH

 

1. Prezentacja nt. XXIII LO - patio szkolne.

2. Zwiedzanie bazy dydaktycznej szkoły. Informacje na temat zasad rekrutacji.

3. Quiz i konkurs geograficzny, prezentacja nowego profilu klasy geoinformatycznej przez studentów UMCS - sala nr 14 - czwartek, piątek od 10.00 do 12.00.

4. Prezentacje mediów szkolnych i występy artystyczne uczniów - patio szkolne - czwartek, piątek od 10.00 do 11.30.

5. Prezentacja galerii "Tęcza pomysłów" - patio szkolne.

6. "Żywe obrazy" - rekonstrukcja wybranych dzieł malarskich - sesja fotograficzna - biblioteka szkolna - czwartek od 10.00 do 12.00.

7. Pokazy chemiczne - sala nr 4 - czwartek, piątek od 9.15 do 10.00.

8. Gry i zabawy matematyczne - sala nr 8 - czwartek, piątek od 10.00 do 10.50.

9. Konkurs z języków obcych, prezentacja z wymiany międzynarodowej, prezentacja programu Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego - sala nr 5 - piatek 11.45.

10. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora XXIII LO dla gimnazjów miasta Lublina - sala gimnastyczna - czwartek, piątek od 9.00 do 13.00.