takst


pdf Rekrutacja 2019/2020 - informacje MEN

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/19


pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
pdf Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
pdf  Oferta edukacyjna XXIII LO na rok szkolny 2018/2019.

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019
Oferta edukacyjna
oraz informacje dotyczące ścieżki dalszego kształcenia

1a

Rozszerzenia:

język polski

historia

język angielski

Lubisz pisać? Interesujesz się bieżącymi wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi lub politycznymi? Masz zacięcie dziennikarskie? Chcesz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne? Aplikuj do 1a!
Ta klasa ułatwi Ci dostanie się na takie kierunki jak:

Dziennikarstwo i medioznawstwo,
E- edytorstwo i techniki redakcyjne,
Informacja w e-społeczeństwie,
Public Relations i doradztwo medialne,
Produkcja medialna,
Architektura informacji,
Stosunki międzynarodowe,
Animacja kultury,
Kulturoznawstwo.

1b

Rozszerzenia:

język polski

WOS

geografia

Chcesz pracować w organizacjach międzynarodowych, dyplomacji lub organizacjach pozarządowych – wybierz klasę 1b!
Ta klasa ułatwi Ci dostanie się na takie kierunki jak:

Prawo, Prawo biznesu,
Administrację,
Stosunki międzynarodowe,
Zarządzanie w politykach publicznych,
Retoryka stosowana,
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne,
Europeistykę,
Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
Kreatywność społeczną,
Psychologia, psychologia biznesu,
Praca socjalna,
Pedagogika.

1c

Rozszerzenia:

język angielski

drugi język obcy

geografia

Pasjonują Cię podróże? Wiesz, że sprawdzisz się w organizacji różnych form turystyki i rekreacji? Chcesz biegle opanować dwa języki obce? Klasa 1c umożliwi to.
Ta klasa jest świetnym przygotowaniem do takich kierunków studiów jak:

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa,
Europeistyka (także anglojęzyczna),
Kulturoznawstwo,
Tourism Management (kierunek anglojęzyczny),
Turystyka historyczna,
Turystyka i rekreacja,
Etnologia i antropologia kulturowa,
Leśnictwo,
Geografia.

1d

Rozszerzenia:

biologia

chemia

matematyka

Fascynuje Cię świat roślin i zwierząt? Chcesz łączyć w swojej pracy najnowsze zdobycze biologii i chemii z matematyką? Zapraszamy do klasy 1d!
Ta klasa pomoże Ci zostać studentem następujących kierunków:

Medycyna,
Farmacja,
Stomatologia,
Weterynaria,
Dietetyka,
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności,
Analityka medyczna,
Biotechnologia (także anglojęzyczna),
Inżynieria nowoczesnych materiałów,
Inżynieria biomedyczna,
Elektroradiologia,
Fizjoterapia,
Logopedia z audiologią,
Protetyka słuchu,
Ratownictwo medyczne,
Położnictwo, Pielęgniarstwo,
Studia przyrodnicze i technologiczne (także anglojęzyczne),
Kosmetologia,
Chemia kryminalistyczna.

1e

Rozszerzenia:

matematyka

informatyka

fizyka

Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Programujesz? Chcesz pracować jako grafik komputerowy, analityk albo manager? Klasa 1e to dobry wybór!
Po ukończeniu tej klasy przyjmą Cię na:

Informatykę (ang.),
Mechatronikę,
Budownictwo,
Inżynierię bezpieczeństwa,
Mechanikę i budowę maszyn,
Społeczeństwo informacyjne,
Elektrotechnikę,
Ekoenergetykę,
Geoinformatykę,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Inżynierię nanostruktur,
Kryptologię i bezpieczeństwo,
Lotnictwo i kosmonautykę,
Matematykę, Matematykę w finansach,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

1f

Rozszerzenia:

biologia

chemia

Chcesz ratować życie ludzkie? Odkryć nowy lek? Mieć swój gabinet? Pracować w laboratorium? Zostań uczniem klasy 1f!
Po klasie IF możesz startować na:

Medycynę,
Dietetykę,
Elektroradiologię,
Farmację,
Stomatologię,
Weterynarię,
Pielęgniarstwo,
Położnictwo,
Analitykę medyczną,
Biotechnologię (ang.),
Fizjoterapię,
Ratownictwo medyczne.

1g

Rozszerzenia:

matematyka

geografia

Lubisz wyzwania? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Poszerz swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii w klasie 1g!
Te dwa przedmioty pozwolą Ci studiować:

Geodezję i kartografię,
Gospodarkę przestrzenną,
Inżynierię środowiska,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Geoinformatykę,
Turystykę i rekreację,
Geodezje i kartografię,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

1h

grupa I - dwujęzyczna*

Rozszerzenia:

biologia

chemia

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia, historia i społeczeństwo

Jeżeli twoją pasją jest biologia i chemia oraz bardzo dobrze radzisz sobie z językiem angielskim, w grupa I-dwujęzycznej klasy 1h możesz połączyć i rozwinąć wszystkie te umiejętności!
Takie połączenie przedmiotów da Ci możliwość rozpoczęcia studiów również w języku angielskim. Dostępne kierunki to:

Wydział lekarski (także anglojęzyczny),
Farmacja,
Biotechnologia (także anglojęzyczna),
Filologia angielska,
Lingwistyka stosowana,
Sinologia,
Ratownictwo medyczne,
Elektroradiologia,
Inżynieria biomedyczna.

*Rekrutacja do grupy dwujęzycznej wymaga od kandydata przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

1h

grupa II

Rozszerzenia:

biologia

chemia

język angielski

Jeżeli lubisz biologię i chemię oraz dobrze radzisz sobie z językiem angielskim, w grupie II klasy 1h możesz połączyć te dwie pasje!
Takie połączenie przedmiotów da Ci możliwość rozpoczęcia studiów również w języku angielskim. Zaplanuj studia na:

Wydziale lekarskim (także anglojęzycznie),
Farmacji,
Biotechnologii (także anglojęzycznie),
Filologii angielskiej,
Lingwistyce stosowanej,
Sinologii,
Ratownictwie medycznym,
Elektroradiologii,
Inżynierii biomedycznej.

1i

grupa I - dwujęzyczna*

Rozszerzenia:

geografia

informatyka

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia, historia i społeczeństwo

Chcesz tworzyć mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne? Uwielbiasz programowanie i język angielski a geografia nie sprawia Ci trudności. Wybierz grupę I-dwujęzyczną w klasie 1i!
Powiązane kierunki studiów to:

Geoinformatyka (nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej i UMCS),
Informatyka (także anglojęzyczna),
Geodezja i kartografia,
Transport,
Inżynieria odnawialnych źródeł energii,
Gospodarka przestrzenna.

*Rekrutacja do grupy dwujęzycznej wymaga od kandydata przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

1i

grupa II

Rozszerzenia:

geografia

informatyka

język angielski

Informatyka i geografia to Twoje ulubione przedmioty? Dobrze posługujesz się językiem angielskim, pragniesz rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku, chcesz tworzyć mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne? Wybierz grupę II w klasie 1i!
Powiązane kierunki studiów to:

Geoinformatyka (nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej i UMCS),
Informatyka (także anglojęzyczna),
Geodezja i kartografia,
Transport,
Inżynieria odnawialnych źródeł energii,
Gospodarka przestrzenna.
      Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Lublin odbywa sie tak jak w latach poprzednich w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje o rekrutacji 2018/2019 na portalu rekrutacyjnym vEdukacja - TUTAJ.   W zakładce Pomoc znajduje się "Podręcznik kandydata" oraz informacje o elektronicznym systemie Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE

2018/2019


- Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie pozytywnego wyniku. Sprawdzian kompetencji językowych dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną.

- Do sprawdzianu kompetencji językowych można przystąpić tylko raz.

W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego (zgodnie z załącznikiem Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty).

Warunkiem przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH jest wypełnienie i dostarczenie do szkoły deklaracji (do pobranie poniżej) w terminie do 18 maja 2018r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik DOC
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik PDF

TERMINY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019


4 czerwca 2018 r, godz. 16.00
6 lipca 2018 r, godz. 10.00 - rekrutacja uzupełniająca
16 lipca 2018 r, godz. 10.00 - rekrutacja uzupełniająca


INFORMACJE OGÓLNE O SPRAWDZIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzany jest w formie PISEMNEJ I USTNEJ. Część pisemna ma formę testu wyboru, w którym zawarte są zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności gramatyczno-leksykalne oraz wiedzę z zakresu kulturo- i realioznawstwa krajów anglojęzycznych.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut.
Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych polega na rozmowie z egzaminującym na tematy życia codziennego, w której kandydat będzie poproszony o wyrażenie własnej opinii, przedstawienie argumentów na jej poparcie i własnych przykładów ilustrujących poruszane zagadnienie (odpowiedź na 3 pytania).
Czas trwania rozmowy to 5 minut.
Przykładowe pytania na egzaminie.

ATRAKCYJNA KLASA - GEOINFORMATYKA klasa 1i
Geoinformatyka jest to dziedzina nauki łącząca przestrzeń geograficzną z informatyką. Uczniowie kształcący się w klasie o profilu geoinformatycznym mają możliwość rozwijania praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i publikowania informacji o przestrzeni.
Po ukończeniu kształcenia w tej klasie uczniowie będą mogli kontynuować naukę na wyższej uczelni UMCS na kierunku Geoinformatyka. Absolwenci klasy o profilu geoinformatycznym otrzymają preferencyjne punkty przy rekrutacji na studia. Wykształcenie w tej dziedzinie stwarza szerokie możliwości i realną perspektywę pracy zawodowej.
Geoinformatyka znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. agencjach rządowych, administracji państwowej, systemach nawigacji, transporcie, telekomunikacji, bankowości, wojsku, służbach ratowniczych, agencjach turystycznych.
Zachęcamy do rozpoczęcia nauki w naszym Liceum w klasie o nowym profilu, który otwiera szerokie możliwości kształcenia i szanse zawodowe.

 

 
Dni otwarte w XXIII LO 12 - 13 kwietnia 2018r. w godz. 10:00 - 14:00 Zapraszamy!

 

PROGRAM DNI OTWARTYCH

 

1. Prezentacja nt. XXIII LO - patio szkolne.

2. Zwiedzanie bazy dydaktycznej szkoły, informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkoły i rekrutacji.

3. Quiz i konkurs geograficzny - sala nr 14 - czwartek, piątek od 10.00 do 12.00.

4. Prezentacje mediów szkolnych - patio szkolne - czwartek, piątek od 10.00 do 11.30.

5. Prezentacja galerii "Tęcza pomysłów" - patio szkolne.

6. Pokazy chemiczne - sala nr 4 - czwartek 11.45 do 12.30.

7. Gry i zabawy matematyczne - sala nr 7 - czwartek, piątek od 10.00 do 10.50.

8. Konkurs z języka angielskiego, konkurs o UE w ramach programu "Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego" - sala nr 5 - piatek 11.45.

9. Pokazy z anatomii - piątek - sala nr 13 godz 10.00.

10. Finał w Piłce Siatkowej o Mistrzostwo XXIII LO - sala gimnastyczna - czwartek od 9.00 do 13.00.