takst


pdf Rekrutacja 2020/2021 - informacje MEN

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/21


pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Terminy postępowania kwalifikacyjnego


Strona elektronicznej rekrutacji dla kandydata


 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

 

Oferta edukacyjna Liceum Ogólokształcące 4-letnie po szkole podstawowej

Klasa

Planowane dla danego oddziału
przedmioty ujęte w podstawie
programowej w zakresie
rozszerzonym

Nauczane w danym oddziale języki obce

Przedmioty punktowane

1Ap

język polski, język angielski, drugi język obcy

Przedmioty uzupełniające:

- zajęcia artystyczne

język angielski,
I grupa: język hiszpański,
II grupa: język niemiecki

język polski
matematyka
język angielski
najwyższa ocena z języka obcego

1Bp

język polski, wos, geografia

Przedmioty uzupełniające:

- gospodarki świata**
- edukacja prawna
**

język angielski,
język włoski/język francuski - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
WOS lub geografia

1Cp

język angielski, drugi język obcy, geografia

język angielski,
I grupa: język włoski,
II grupa: język niemiecki
- do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
geografia lub drugi język obcy

1Dp

biologia, chemia

Przedmiot uzupełniający:

- matematyka dla medyków**

język angielski,
I grupa: język hiszpański,
II grupa: język niemiecki

język polski
matematyka
język angielski
biologia lub chemia

1Ep

matematyka, fizyka, informatyka

język angielski,
I grupa: język hiszpański,
II grupa: język niemiecki

język polski
matematyka
język angielski
fizyka lub informatyka

1Gp

matematyka, geografia

Przedmiot uzupełniający:

- zajęcia z rysunku i grafiki komputerowej***
- historia architektury*

język angielski,
I grupa: język hiszpański,
II grupa: język niemiecki

język polski
matematyka
język angielski
geografia

1FI

I grupa: biologia*, chemia*

Przedmiot uzupełniający:

- matematyka dla chemików**


  II grupa: informatyka*, geografia*

Przedmiot uzupełniający:

- matematyka w geoinformatyce***

język angielski oddział dwujęzyczny
(obie grupy)

I grupa - język hiszpański,
II grupa: język niemiecki

I grupa:

język polski
matematyka
język angielski
biologia lub chemia

II grupa:

język polski
matematyka
język angielski
informatyka lub geografia

* przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy I
** przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy II
*** przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy III

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021
Oferta edukacyjna
oraz informacje dotyczące ścieżki dalszego kształcenia

 

1Ap

Rozszerzenia:

język polski

język angielski

drugi język obcy

Jeżeli interesujesz się językami obcymi i przedmiotami humanistycznymi, chcesz studiować:

Komunikację społeczną,
Dziennikarstwo,
Animację kultury,
Filologię polską,
Filologie obce,
Filozofię,
Psychologię,
Kreatywność społeczną,
Psychologia, psychologia biznesu,
Praca socjalna,
Europeistykę,
Pedagogika.

1Bp

Rozszerzenia:

język polski

WOS

geografia

Chcesz pracować w organizacjach międzynarodowych, dyplomacji lub organizacjach pozarządowych – wybierz klasę 1Bp!
Ta klasa ułatwi Ci dostanie się na takie kierunki jak:

Prawo, Prawo biznesu,
Administrację,
Stosunki międzynarodowe,
Zarządzanie w politykach publicznych,
Retoryka stosowana,
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne,
Europeistykę,
Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
Kreatywność społeczną,
Psychologia, psychologia biznesu,
Praca socjalna,
Pedagogika.

1Cp

Rozszerzenia:

język angielski

drugi język obcy

geografia

Pasjonują Cię podróże? Wiesz, że sprawdzisz się w organizacji różnych form turystyki i rekreacji? Chcesz biegle opanować dwa języki obce? Klasa 1Cp umożliwi to.
Ta klasa jest świetnym przygotowaniem do takich kierunków studiów jak:

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa,
Europeistyka (także anglojęzyczna),
Kulturoznawstwo,
Tourism Management (kierunek anglojęzyczny),
Turystyka historyczna,
Turystyka i rekreacja,
Etnologia i antropologia kulturowa,
Leśnictwo,
Geografia.

1Dp

Rozszerzenia:

biologia

chemia

Fascynuje Cię świat roślin i zwierząt? Chcesz łączyć w swojej pracy najnowsze zdobycze biologii i chemii z matematyką? Zapraszamy do klasy 1Dp!
Ta klasa pomoże Ci zostać studentem następujących kierunków:

Medycyna,
Farmacja,
Stomatologia,
Weterynaria,
Dietetyka,
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności,
Analityka medyczna,
Biotechnologia (także anglojęzyczna),
Inżynieria nowoczesnych materiałów,
Inżynieria biomedyczna,
Elektroradiologia,
Fizjoterapia,
Logopedia z audiologią,
Protetyka słuchu,
Ratownictwo medyczne,
Położnictwo, Pielęgniarstwo,
Studia przyrodnicze i technologiczne (także anglojęzyczne),
Kosmetologia,
Chemia kryminalistyczna.

1Ep

Rozszerzenia:

matematyka

fizyka

informatyka

Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Programujesz? Chcesz pracować jako grafik komputerowy, analityk albo manager? Klasa 1Ep to dobry wybór!
Po ukończeniu tej klasy przyjmą Cię na:

Informatykę (ang.),
Mechatronikę,
Budownictwo,
Inżynierię bezpieczeństwa,
Mechanikę i budowę maszyn,
Społeczeństwo informacyjne,
Elektrotechnikę,
Ekoenergetykę,
Informatykę,
Geoinformatykę,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Inżynierię nanostruktur,
Kryptologię i bezpieczeństwo,
Lotnictwo i kosmonautykę,
Matematykę, Matematykę w finansach,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

1FI

I grupa

dwujęzyczna*

Rozszerzenia:

biologia

chemia

 

 

 

 


II grupa

dwujęzyczna*

Rozszerzenia:

geografia

informatyka

Chcesz ratować życie ludzkie? Odkryć nowy lek? Mieć swój gabinet? Pracować w laboratorium? Zostań uczniem klasy 1FI
Po klasie 1FI możesz startować na:

Medycynę,
Dietetykę,
Elektroradiologię,
Farmację,
Stomatologię,
Weterynarię,
Pielęgniarstwo,
Położnictwo,
Analitykę medyczną,
Biotechnologię (ang.),
Fizjoterapię,
Ratownictwo medyczne.


Chcesz tworzyć mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne? Uwielbiasz programowanie i język angielski a geografia nie sprawia Ci trudności. Wybierz grupę II w klasie 1FI
Powiązane kierunki studiów to:

Geoinformatyka (nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej i UMCS),
Informatyka (także anglojęzyczna),
Geodezja i kartografia,
Transport,
Inżynieria odnawialnych źródeł energii,
Gospodarka przestrzenna.

*Rekrutacja wymaga od kandydata przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

1Gp

Rozszerzenia:

matematyka

geografia

Lubisz wyzwania? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Poszerz swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii w klasie 1Gp!
Te dwa przedmioty pozwolą Ci studiować:

Geodezję i kartografię,
Gospodarkę przestrzenną,
Inżynierię środowiska,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Geoinformatykę,
Turystykę i rekreację,
Geodezję i kartografię,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

 

       Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Lublin odbywa sie tak jak w latach poprzednich w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje o rekrutacji 2020/2021 znajdują się na portalu rekrutacyjnym firmy VULCAN - ZOBACZ TUTAJ.   W zakładce Pomoc znajduje się "Podręcznik kandydata" oraz informacje o elektronicznym systemie Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne oraz Nabór Szkoły Ponadpodstawowe.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE

2020/2021


- Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie pozytywnego wyniku. Sprawdzian kompetencji językowych dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną.

- Do sprawdzianu kompetencji językowych można przystąpić tylko raz.

W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego (zgodnie z załącznikiem Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty).

Warunkiem przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH jest wypełnienie i dostarczenie do szkoły deklaracji (do pobranie poniżej) w terminie do 26 czerwca 2020 r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik DOC
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik PDF

TERMINY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021


I termin - 30 czerwca 2020 r., godz. 10.00
II termin - 22 lipca 2020 r. godz. 10.00INFORMACJE OGÓLNE O SPRAWDZIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzany jest w formie PISEMNEJ I USTNEJ. Część pisemna ma formę testu wyboru, w którym zawarte są zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności gramatyczno-leksykalne oraz wiedzę z zakresu kulturo- i realioznawstwa krajów anglojęzycznych.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut.
Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych polega na rozmowie z egzaminującym na tematy życia codziennego, w której kandydat będzie poproszony o wyrażenie własnej opinii, przedstawienie argumentów na jej poparcie i własnych przykładów ilustrujących poruszane zagadnienie (odpowiedź na 3 pytania).
Czas trwania rozmowy to 5 minut.
Przykładowe pytania na egzaminie.

ATRAKCYJNA KLASA - GEOINFORMATYKA
Geoinformatyka jest to dziedzina nauki łącząca przestrzeń geograficzną z informatyką. Uczniowie kształcący się w klasie o profilu geoinformatycznym mają możliwość rozwijania praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i publikowania informacji o przestrzeni.
Po ukończeniu kształcenia w tej klasie uczniowie będą mogli kontynuować naukę na wyższej uczelni UMCS na kierunku Geoinformatyka. Absolwenci klasy o profilu geoinformatycznym otrzymają preferencyjne punkty przy rekrutacji na studia. Wykształcenie w tej dziedzinie stwarza szerokie możliwości i realną perspektywę pracy zawodowej.
Geoinformatyka znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. agencjach rządowych, administracji państwowej, systemach nawigacji, transporcie, telekomunikacji, bankowości, wojsku, służbach ratowniczych, agencjach turystycznych.
Zachęcamy do rozpoczęcia nauki w naszym Liceum w klasie o nowym profilu, który otwiera szerokie możliwości kształcenia i szanse zawodowe.